Լաբորատոր Ախտորոշման Բաժանմունք

Բաժանմունքի վարիչ՝ բ.գ.թ. Լաուրա Բադալի Մուրադյան

Լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունքում գործում են հետևյալ լաբորատորիաները՝

 • Մորֆոլոգիական

 • Բիոքիմիական

 • Մակարդելիության

Մորֆոլոգիական լաբորատորիա

Բժիշկներ՝ Զինաիդա Լևոնի Հայրիյան, Լիանա Աշոտի Մարտիրոսյան, Լիաննա Ռոբերտի Ավետիսյան

Բաժնի մորֆոլոգիական լաբորատորիայի կատարած աշխատանքներն ունեն առաջնային նշանակություն արյունաբանական ծագում ունեցող հիվանդությունների ախտորոշման և գնահատման հարցում: Շատ կարևոր են որակյալ ընդհանուր արյան և ոսկրածուծի բջջաբանական հետազոտության արդյունքները:

Հետազոտվում են լիմֆատիկ հանգույցի դաջվածքները, տարբեր օրգանների պունկտանտները: Բաժնի հետազոտությունների շնորհիվ ախտորոշվում են սուր և քրոնիկ լեյկոզները, թրոմբոցիտար համակարգի հիվանդությունները, տարբեր ծագում ունեցող սակավարյունությունները (բնածին և ձեռք բերովի), ինչպես նաև, ուռուցքային ծագում ունեցող այլ հիվանդություններ (մետաստազներ, ոսկրածուծ և այլ կենսաբանական հեղուկներ):

Մորֆոլոգիական լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները.

 • Արյան ընդհանուր անալիզ (ընդլայնված)

 • Ոսկրածուծի բջջաբանական հետազոտություն

 • Ռետիկուլոցիտների հետազոտություն

 • Ռեզիստենտականության որոշում (էրիթրոցիտների)

 • Մեգակարիոցիտոգրամմա

 • Ավշային հանգույցի պունկտանտի և դաջվածքի հետազոտություն

 • Ավշային հանգույցի հիստոլոգիական հետազոտություն

 • Փայծաղի դաջվածքի հետազոտություն

 • Ոսկրածուծի ցիտոքիմիական հետազոտություն

 • Էրիթրոցիտների մորֆոլոգիական հետազոտություն

 • Արյան հաստ կաթիլի հետազոտություն (մալարիայի հայտնաբերում)

 • Ողնուղեղային հեղուկի, ինչպես նաև մյուս կենսաբանական հեղուկների հետազոտություն

Բիոքիմիական լաբորատորիա

Բժիշկներ՝ Կարինե Արամայիսի Հովսեփյան, Ռուզաննա Վլադիմիրի Աբրահամյան

Բիոքիմիական լաբորատորիան հիմնադրվել է 1947թ.-ին: Բաժանմունքի հիմնադրման նպատակն է կատարել բիոքիմիական հետազոտություններ ինչպես արյան համակարգի, այնպես էլ այլ օրգան համակարգերի հիվանդությունների ժամանակ, տալ ստույգ ախտորոշում և հետևել բուժման ընթացքին:

Տարեցտարի բաժանմունքի հնարավորությունները ընդլայնվել են, ավելացել է հետազոտությունների ցանկը, բարելավվել է սարքավորումների մակարդակը:

Բաժանմունքում հետազոտությունները կատարվում են ժամանակակից տեխնոլոգիայի և սարքավորումների կիրառմամբ, որոնք համապատասխանում են միջազգային նորմերին:

Բիոքիմիական լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները.

 • Ֆետալ հեմոգլոբինի որոշում (որակական փորձ)

 • Խոլեստերինի որոշում

 • Կրեատինինի որոշում

 • Հիմնային ֆոսֆոտազի որոշում

 • ԼԴԳ

 • Ալբումինի որոշում

 • Ամիլազի որոշում

 • C-ռեակտիվ սպիտակուց

 • Գլյուկոզայի որոշում արյան մեջ

 • Շաքարի որոշում մեզի մեջ

 • Մնացորդային ազոտի որոշում

 • Միզանյութի որոշում

 • Միզաթթվի որոշում

 • Շիճուկի ընդհանուր սպիտակուցների որոշում և ֆրակցիաներ

 • Բիլիռուբինի որոշում (ընդհանուր, ուղղակի)

 • Երկաթի որոշում

 • ԳԳՏ

 • Հակաստրեպտոլիցին Օ

 • ԹՀՀ

 • Ca+ (իոնիզացված)

 • ԱՍԹ

 • ԱԼԹ

 • Ռևմոֆակտորի որոշում

 • Na որոշում արյան մեջ

 • K որոշում արյան մեջ

 • Ca որոշում արյան մեջ

 • Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ (HDL)

 • Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ (LDL)

 • Տրիգլիցերիդներ

Մակարդելիության լաբորատորիա

Բժիշկ՝ Գայանե Հարությունի Գրիգորյան            

Մակարդելիության լաբորատորիան հիմնադրվել է 1968թ-ին: Բաժանմունքի հիմնական նպատակն է հեմոֆիլիաների և թրոմբոֆիլիաների ժամանակին և ճշգրիտ հայտնաբերումն և ախտորոշումը:Բաժանմունքը համալրված է ժամանակակից սարքավորումներով:

Ներկայումս մակարդելիության լաբորատորիան հանդիսանում է ռեֆերենս լաբորատորիա և գտնվում է Հեմոֆիլիայի Համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFH) հսկողության ներքո: 2012, 2018 թթ-ին բաժանմունքը WFH-ի կողմից համարվել է տարածաշրջանի լավագույն լաբորատորիա և պարգևատրվել սերտիֆիկատներով:

Մակարդելիության լաբորատորիայի կատարած աշխատանքները մեծ նշանակություն ունեն ինչպես Արյունաբանական կենտրոնի, այնպես էլ այլ բուժհիմնարկների (վիրաբուժական, մանկաբարձա-գինեկոլոգիական, վերակենդանացման և այլ բաժանմունքների) հիվանդների հիվանդությունների ախտորոշման և գնահատման գործընթացում:

Ներկայումս մակարդելիության լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները.

 • Կոագուլոգրամմա (հասարակ)
 • Կոագուլոգրամմա (ընդլայնված)
 • Տրոմբոցիտար օղակի հետազոտություն 4 տեստ
 • Թրոմբոհեմոռագիկ սինդրոմ (DBC 4 տեստ)
 • Ֆակտորների որոշում (յուրաքանչյուրը II, V,VII, VIII, IX, X, XI)
 • Անտիտրոմբինի (III) որոշում
 • Ֆիբրինոգեն
 • Տրոմբինային ժամանակ
 • Տրոմբոցիտար օղակի հետազոտություն 3 տեստ
 • Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակ (ԱՄԹԺ)
 • Պրոտրոմբինային օղակ (ինդեքս, ժամանակ, ՄՆՕ)
 • Արյունահոսության ժամանակի որոշումը ըստ Այվի
 • Արյան մակարդման ժամանկի որոշումը ըստ Լի-Ռայթի
 • Դ-Դիմեր (D-Dimer)
 • Գայլախտային հակամակարդիչ (волчаночный антикоагулянт)
 • Մակարդուկի ռետռակցիա
 • Ֆիբրին մոնոմերների լուծվող կոմպլեքս (RFMK)
 • Պրոտեին C
 • Պրոտեին S
 • Պրոտեին C ակտիվության ռեզիստենտ ձևի որոշումը Լեյդենի մուտացիայի ժամանակ
 • Թրոմբոցիտների կոլլագեն ագրեգացիա
 • Թրոմբոցիտների արախիդոնաթթվի հետ ագրեգացիա
 • Թրոմբոցիտների էպինեֆրին ագրեգացիա
 • Թրոմբոցիտների ռիստոցետին ագրեգացիա
 • Վիլլեբրանդի գործոնի ռիստոցետին կոֆակտորի ակտիվության որոշում
 • VWF: AG անտիգենի որոշում
Լաուրա Բադալի Մուրադյան

Աշխատանքային գործունեություն

1969թ.-ից մինչ այսօր աշխատում է «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ում

1992թ.-ից Լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունքի վարիչ