ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ, ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ, ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ, ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

Բաժանմունքի վարիչ՝ բ.գ.թ. Լ. Բ. Մուրադյան

Բժիշկներ՝ Զ.Լ.Հայրիյան, Ա. Ֆ. Գևորգյան

Բաժնի մորֆոլոգիական լաբորատորիայի կատարած աշխատանքներն ունեն առաջնային նշանակություն արյունաբանական ծագում ունեցող հիվանդությունների ախտորոշման և գնահատման հարցում: Շատ կարևոր են որակյալ ընդհանուր արյան և ոսկրածուծի բջջաբանական հետազոտության արդյունքները:

Հետազոտվում են լիմֆատիկ հանգույցի դաջվածքները, տարբեր օրգանների պունկտանտները: Բաժնի հետազոտությունների շնորհիվ ախտորոշվում են սուր և քրոնիկ լեյկոզները, թրոմբոցիտար համակարգի հիվանդությունները, տարբեր ծագում ունեցող սակավարյունությունները (բնածին և ձեռք բերովի), ինչպես նաև, ուռուցքային ծագում ունեցող այլ հիվանդություններ (մետաստազներ, ոսկրածուծ և այլ կենսաբանական հեղուկներ):

Մորֆոլոգիական լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները.

 • Արյան ընդհանուր անալիզ (ընդլայնված)
 • Ոսկրածուծի բջջաբանական հետազոտություն
 • Ռետիկուլոցիտների հետազոտություն
 • Ռեզիստենտականության որոշում (էրիթրոցիտների)
 • Մեգակարիոցիտոգրամմա
 • Ավշային հանգույցի պունկտանտի և դաջվածքի հետազոտություն
 • Ավշային հանգույցի հիստոլոգիական հետազոտություն
 • Փայծախի դաջվածքի հետազոտություն
 • Ոսկրածուծի ցիտոքիմիական հետազոտություն
 • Էրիթրոցիտների մորֆոլոգիական հետազոտություն
 • Արյան հաստ կաթիլի հետազոտություն (մալարիայի հայտնաբերում)
 • Ողնուղեղային հեղուկի հետազոտություն

Բիոքիմիական լաբորատորիա

Լաբորատորիայի բժիշկներ՝ Կ. Ա. Հովսեփյանը, Ռ. Վ. Աբրահամյան:

Բիոքիմիական լաբորատորիան հիմնադրվել է 1947թ-ին: Բաժանմունքի հիմնադրման նպատակն է կատարել բիոքիմիական հետազոտություններ ինչպես արյան համակարգի, այնպես էլ այլ օրգան համակարգերի հիվանդությունների ժամանակ, տալ ստույգ ախտորոշում և հետևել բուժման ընթացքին:

Տարեց տարի բաժանմունքի հնարավորությունները ընդլայնվել են, ավելացել է հետազոտությունների ցանկը, բարելավվել է սարքավորումների մակարդակը:

Բաժանմունքում հետազոտությունները կատարվում են ժամանակակից տեխնոլոգիայի և սարքավորումների կիրառմամբ, որոնք համապատասխանում են միջազգային նորմերին:

Բիոքիմիական լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները.

 • Ֆետալ հեմոգլոբինի որոշում (որակական փորձ)
 • Խոլեստերինի որոշում
 • Կրեատինինի որոշում
 • Հիմնային ֆոսֆոտազի որոշում
 • ԼԴԳ
 • Ալբումինի որոշում
 • Ամիլազի որոշում
 • C-ռեակտիվ սպիտակուց
 • Գլյուկոզայի որոշում արյան մեջ
 • Շաքարի որոշում մեզի մեջ
 • Մնացորդային ազոտի որոշում
 • Միզանյութի որոշում
 • Միզաթթվի որոշում
 • Շիճուկի ընդհանուր սպիտակուցների որոշում և ֆրակցիաներ
 • Բիլիռուբինի որոշում (ընդհանուր, ուղղակի)
 • ԱՍԹ
 • ԱԼԹ
 • Ռևմոֆակտորի որոշում
 • Na որոշում արյան մեջ
 • K որոշում արյան մեջ
 • Ca որոշում արյան մեջ
 • Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ (HDL)
 • Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ (LDL)
 • Տրիգլիցերիդներ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Մակարդելիության բաժանմունք/լաբորատորիա                                                                                                                                                                                                                                                                                                    լաբորատորիայի բժիշկ՝ Վ. Սարկիսյան

Մակարդելիության բաժանմունքը (լաբորատորիան) հիմնադրվել է 1968թ-ին: Բաժանմունքի հիմնական նպատակն է հեմոֆիլիաների և թրոմբոֆիլիաների ժամանակին և ճշգրիտ հայտնաբերումն և ախտորոշումը:

Բաժանմունքը համալրված է ժամանակակից սարքավորումներով:

Ներկայումս մակարդելիության լաբորատորիան հանդիսանում է ռեֆերենս լաբորատորիա և գտնվում է Հեմոֆիլիայի Համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFH) հսկողության ներքո: 2012, 2013 թթ-ին բաժանմունքը WFH-ի կողմից համարվել է տարածաշրջանի լավագույն լաբորատորիա և պարգևատրվել սերտիֆիկատներով:

Մակարդելիության լաբորատորիայի կատարած աշխատանքները մեծ նշանակություն ունեն ինչպես Արյունաբանական կենտրոնի, այնպես էլ այլ բուժհիմնարկների (վիրաբուժական, մանկաբարձա-գինեկոլոգիական, վերակենդանացման և այլ բաժանմունքների) հիվանդների հիվանդությունների ախտորոշման և գնահատման գործընթացում:

Ներկայումս մակարդելիության լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները.

 • Կոագուլոգրամմա (հասարակ)
 • Կոագուլոգրամմա (ընդլայնված)
 • Տրոմբոցիտար օղակի հետազոտություն 4 տեստ
 • Թրոմբոհեմոռագիկ սինդրոմ (DBC 4 տեստ)
 • Ֆակտորների որոշում (յուրաքանչյուրը II, V,VII, VIII, IX, X, XI)
 • Անտիտրոմբինի (III) որոշում
 • Ֆիբրինոգեն
 • Տրոմբինային ժամանակ
 • Տրոմբոցիտար օղակի հետազոտություն 3 տեստ
 • Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակ (ԱՄԹԺ)
 • Պրոտրոմբինային օղակ (ինդեքս, ժամանակ, ՄՆՕ)
 • Արյունահոսության ժամանակի որոշումը ըստ Այվի
 • Արյան մակարդման ժամանկի որոշումը ըստ Լի-Ռայթի
 • Դ-Դիմեր (D-Dimer)
 • Գայլախտային հակամակարդիչ (волчаночный антикоагулянт)
 • Մակարդուկի ռետռակցիա
 • Ֆիբրին մոնոմերների լուծվող կոմպլեքս (RFMK)
 • Պրոտեին C
 • Պրոտեին S