ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Երկար տարիներ լաբորատորիան զբաղվել է մանրէաբանական հետազոտությունների նոր մեթոդների մշակմամբ, որոնց շնորհիվ ապահովվել են ստացվող արտադրանքի որակն ու արդյունավետությունը: 1963-1969թթ. լաբորատորիայի ղեկավարն է եղել Է.Հ.Գասպարյանը:

1972թ. բակտերիոլոգիական լաբորատորիայի հիման վրա կազմակերպվել և սկսել է գործել Արյան բաղադրամասերի, արյան պատրաստուկների, արյան փոխարինիչների և կոնսերվացնող լուծույթների որակի պետական հսկողության լաբորատորիան, որի ղեկավարն է հանդիսացել Է.Ա.Գասպարյանը (1972-1987): 1987-2016թթ. լաբորատորիան ղեկավարում էր Ք.Հ.Սուլթաշյանը:

Լաբորատորիայի հիմնական խնդիրն է արյան պատրաստուկների որակի համակարգված հսկողության իրականացումը` համաձայն գործող նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին:

Ամբողջ արտադրությունը ենթարկվում է համակարգված հսկողության, պարզվում են հետփոխներարկումային բարդությունների և ռեակցիաների հնարավոր պատճառները, ինչպես նաև անորակ արտադրանքի բացթողման պատճառները:

Լաբորատորիայում անցկացվում են հիվանդների կլինիկա-ախտորոշիչ և սանիտարա-մանրէաբանական հետազոտություններ: